DOMMERANSVARLIG

Kontaktinfo Dommer-ansvarlig: Klikk her

Rollebeskrivelse Dommeransvarlig

Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull deltakelse i fotballen. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette. Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne.

Dommerne kan utdannes etter dommerpyramiden som finnes her: https://www.fotball.no/dommer/2016/dommerpyramiden...

Veiledning

Dommeransvarlig sine oppgaver:

1. Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

 • Klubbens dommere.
 • Klubbens styre og administrasjon.
 • Lagledere og trenere.
 • Fotballkretsen i samarbeid med daglig leder i klubben.

2. Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.

3. Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper. Dommeransvarlig skal også ha ansvaret for å tilby de av klubbens dommere som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.

4. Skal ha ansvaret for å tilby de som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.

5. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne blant annet gjennom å ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale, og at klubbens dommere er forsynt med dommerbekledning.

6. Skal påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale

7. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleirer.

8. Sørge for at det finnes dommerregning tilgjengelig for kampverter/klubbdommere som dømmer i klubbens regi (de som ikke er fordelt av kretsen)

9. Administrere dommerkontrakter, herunder holde oversikten over og videresende krav om utstyrsrefusjon fra dommere til klubbens kasserer. Beløpsgrensene for utstyrsrefusjon er bestemt (i dommerkontrakt).

10. Skal ikke være et mellomledd i godkjenning av dommerregninger verken på krets- eller klubbnivå. Dommerregninger skal sendes direkte til klubbens kasserer.

Målsetning

 • Det er en målsetting at det hvert år blir utdannet minst én ny rekruttdommer fra klubben
 • Det er en målsetting at det hvert år er deltakere av begge kjønn på klubbdommerkurs, og nok nye dommere til å kunne gjennomføre miniserie.

Arrangementer

 • Dommeransvarlig skal avholde klubbdommerkurs før 1.mai hvert år og, dersom det er ønskelig, avholde et nytt klubbdommerkurs på høstsemesteret.
 • Dommeransvarlig skal oppfordre til, og bistå med, å holde minimum et sosialt arrangement for klubbens dommere per semester.

Rekruttering av klubbdommere

Rekruttering av dommere gjøres gjennom klubbdommerkurs i forkant av sesongen, og evt. Suppleringskurs på høsten. Erfaringsmessig virker det forlokkende å melde seg som dommer når de ser at medspillere får litt ekstra lommepenger av å være klubbdommer.

Klubbdommerkurset arrangeres etter fotballforbundets retningslinjer og tilbys til klubbens spillere som er 13 år eller eldre i løpet av den sesongen kurset holdes.

Dommeransvarlig har ansvaret for det praktiske i å arrangere kurset:

 • Annonsere kurset på klubbens nettsider og gjennom epost til lagledere i de årsklassene kurset er aktuelt for
 • Motta påmelding fra deltakere. Deltakerlista skal videresendes til fotballkretsens dommeransvarlige, så påmeldingen skal inneholde navn, fødselsdato, postadresse, telefonnummer og epostadresse.
 • Holde kurset evt. Skaffe kursholder eksternt eller internt. Klubbdommerkurset er overkommelig å holde, selv med begrenset dommererfaring. Det er også et alternativ å bruke klubbens kretsdommere til denne oppgaven.
 • Organisere praksis for kursdeltakerne. Det ideelle er at dommerne får praksis gjennom å være dommer på en dag med miniserie der dommerkoordinator eller en av kretsdommerne er veileder. Dette bør da koordineres med arrangør av miniserie i Vestbyen.
 • Oppdatere oversikten over enkelte dommeres kompetansenivå i klubben.

Rekruttering av dommere til rekrutteringsdommerkurs i kretsens regi

Rekrutteringsdommerkursene arrangeres av fotballkretsen i overgangen mellom to sesonger og består av 2-3 ettermiddager med teori og en dag med praksis (dømming av flere kamper i en cup) under oppfølging fra dommerveileder. I forbindelse med dette har dommeransvarlig følgende arbeidsoppgaver:

 1. Annonsere kurset for klubbdommerne gjennom aktuelle kanaler, som klubbens nettside, e-post, dommernes interne facebookside og info til lagledere i de årsklassene kurset er aktuelt for. Kretsen sender ut invitasjon til kurset og det er dommeransvarlig sitt ansvar å distribuere denne invitasjonen ut til aktuelle kandidater. Deltakere må være 16 år eller eldre i den sesongen de skal starte å dømme.Verken fotballkretsen eller Vestbyen forutsetter at man skal ha dommererfaring før dommerkurset, men det er en fordel om man har erfaring som klubbdommer.
 2. Motta påmelding til kurset og videreformidle denne til fotballkretsen. Invitasjon fra kretsen legger opp til direkte påmelding til den som holder kurset, men for å sikre at klubben har oversikt over hvilke deltakere vi sender på kurs skal påmeldingen gå gjennom klubbens dommeransvarlig.
 3. Når rekrutteringsdommeren har fullført kurs og den praksis det innebærer skal det inngås en dommerkontrakt mellom klubben og dommeren. Dette for å sikre at dommeren får dekt utstyr i henhold til klubbens retningslinjer og for at dommerne blir mer bevisste sitt ansvar. Kontrakten skal sendes klubbens sekretær for arkivering.
 4. Kretsen overtar ansvaret for dommerne når de kommer i gang og står for tildeling av dommeroppdrag og praksis gjennom fiks. Dommeransvarlig skal følge opp og ta vare på rekruttdommerne gjennom påminnelser om å følge med på epost, oppmuntre rekruttdommerne til å fortsette sitt virke og være en støttespiller dersom dommerne skulle trenge dette.

Videreutvikling av rollen

Dommeransvarlig skal dokumentere skriftlig, og lagre for videre bruk, det arbeidet som blir gjort slik at når rollen overtas av en annen person så skal vedkommende kunne tre rett inn i rollen og fortsette det arbeidet som